Published On: December 17, 2020Categories: Njoftime
E enjte, 17 dhjetor 2020

Bazuar në nenin 48 të Ligjit për zyrtarët administrativ (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16, 11/18 dhe 275/19, dhe “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 275/19 dhe 14/20) dhe Rregulloren për formën dhe përmbajtjen e shpalljes së brendshme, mënyrën e dorëzimit të kërkesës për promovim, mënyrën. të kryerjes së përzgjedhjes administrative dhe intervistës, si dhe mënyrën e dhënies së tyre dhe numrin maksimal të pikëve nga procedura e përzgjedhjes, në varësi të kategorisë së vendit të punës për të cilën është publikuar shpallja e brendshme (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Veriut”. Maqedoni” nr.11/2015 dhe 35/2018), publikon Agjencia për mbrojtjen e të dhënave personale Njoftimi i brendshëm nr. 03/2020 për avancimin e zyrtarit administrativ në Agjenci.

Lajme të ngjashme

Shikoni të gjitha
  • Vendim për përzgjedhjen е kandidatëve për vendet е punës numer […]

    Lexo më shumë
  • Në bazë të nenit 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ […]

    Lexo më shumë
  • Vendim për mоѕ përzgjedhje të kandidatit sipas shpalljes ѕë breпdshme […]

    Lexo më shumë