Në këtë seksion do të gjeni formularë dhe informacione se si të dorëzoni një kërkesë në Agjenci.

Nëse dëshironi të paraqisni me postë kërkesën për konstatimin e shkeljes së të drejtës për mbrojtjen e të dhënave personale, shkarkoni formularin në versionin word të këtij linku  

Paraqisni aplikacionin e plotësuar dhe të nënshkruar në:

Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Blvd. “Goce Dellçev” nr. 18

1000 Shkup

P. Fach 417

Nëse në emrin tuaj është krijuar një profil i rremë, shkarkoni kërkesën për fshirje të profilit të rremë në lidhjen e mëposhtme.

kërkesën për fshirjen e profilit të rremë, jepni një përshkrim të shkurtër se çfarë konsiston keqpërdorimi. Kopjoni linkun që çon në përmbajtjen   Kërkesës.

Bëni një fotokopje të ID-së ose pasaportës suaj të vlefshme.

Plotësoni Pëlqimin e disponueshëm në lidhjen e mëposhtme.

Dërgoni kërkesën e nënshkruar me bashkëngjitje në:

Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Blvd. “Goce Dellçev” nr.18

1000 Shkup

P. Fach 417