Published On: October 4, 2023Categories: Njoftime

Në bazë të nenit 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (,,Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 dhe 11/18, dhe,, Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 29/1, 201/25, nr. 99/22 , Rregullores për formën dhe përmbajtjen e shpalljes së brendshme, mënyrës së parashtrimit të aplikimit për avancim, mënyrës së zbatimit të selektimit administrativ dhe intervistës, si dhe mënyrës së rangimit të tyre dhe numrit maksimal të poenëve nga procedura e selektimit në varësi të kategorisë së vendit të punës për të cilin është shpallur konkursi i brendshëm (,,Gazeta Zyrtare 1110/30” (“Gazeta Zyrtare 1110/202225, 15/2022, 15, 10/2022, nr. dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 303/2020), Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale shpall Konkurs të brendshëm nr. 2/2023 për avancimin e 3 nëpunësve administrativë në Agjenci.

Konkurs i brendshëm numër 02/2023 për avancimin e 3 nëpunësve administrativ në Agjencinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale – Shkarko

Lajme të ngjashme

Shikoni të gjitha
  • Vendim për përzgjedhjen е kandidatëve për vendet е punës numer […]

    Lexo më shumë
  • Vendim për mоѕ përzgjedhje të kandidatit sipas shpalljes ѕë breпdshme […]

    Lexo më shumë
  • Vendim për përzgjedhjen е kandidatëve për vendet е punës numer […]

    Lexo më shumë