Formularët që rrjedhin nga Rregullorja për përmbajtjen dhe formën e aktit për mënyrën e kryerjes së video vëzhgimit dhe Rregullorja për përmbajtjen e analizës së qëllimit, gjegjësisht qëllimeve për të cilat është ngritur videombikëqyrja dhe raporti nga periodiku. vlerësimi i rezultateve të arritura nga sistemi i vëzhgimit me video

 1. Njoftimi për mbikëqyrje video [ Shkarko ]
 2. Deklarata e privatësisë për mbikëqyrjen me video [ Shkarko ]
 3. Deklaratë për garantimin e sigurisë së përpunimit të të dhënave personale përmes sistemit të mbikëqyrjes video [ Shkarko ]
 4. Autorizimi për përpunimin e të dhënave personale [ Shkarko ]
 5. Analiza e qëllimit, d.m.th qëllimet për të cilat është instaluar mbikëqyrja video [ Shkarko ]
 6. Raporti i vlerësimit periodik të rezultateve të arritura të sistemit të mbikqyrjes video [ Shkarko ]

Formularët që dalin nga Rregullorja për transferimin e të dhënave personale

 1. Kërkesë për marrjen e miratimit për transferimin e të dhënave personale në vende të treta ose organizata ndërkombëtare në bazë të vendimit të përshtatshmërisë në përputhje me nenin 49 paragrafi (3) të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale [ Shkarko ]
 2. Kërkesë për miratimin e rregullave të detyrueshme të korporatës bazuar në nenin 51 të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale [ Shkarko ]
 3. Kërkesë për marrjen e miratimit për transferimin e të dhënave personale në vendet e treta ose organizata ndërkombëtare në bazë të masave të duhura mbrojtëse të parashikuara në përputhje me nenin 50 paragrafi (3) të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale [ Shkarko ]
 4. Aplikimi për transferimin e të dhënave personale në një shtet anëtar të Bashkimit Evropian ose në Zonën Ekonomike Evropiane në përputhje me nenin 48 paragrafi (3) të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale [ Shkarko ]

Formularët e nxjerrë nga Rregullorja për mënyrën e raportimit të shkeljeve të sigurisë së të dhënave personale

 1. Njoftimi i subjektit të të dhënave personale për shkeljen e sigurisë së të dhënave personale [ Shkarko ]
 2. Njoftimi i Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale për shkeljen e sigurisë së të dhënave personale [ Shkarko ]

Formularët që rrjedhin nga Rregulloret e Trajnimit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

 1. Kërkesë trajnimi për mbrojtjen e të dhënave personale [ Shkarko ]
 2. Marrëveshje për zbatimin e trajnimit për mbrojtjen e të dhënave personale [ Shkarko ]

Klauzola standarde kontraktuale

 1. Klauzola standarde kontraktuale për transferimin e të dhënave personale në vendet e treta [ Shkarko ]
 2. Klauzola standarde kontraktuale ndërmjet kontrolluesve dhe përpunuesve [ Shkarko ]

Vendim për përcaktimin e Metodologjisë për harmonizimin e legjislacionit sektorial

 1. Aneksi 1 – Lista kontrolluese e ligjeve ekzistuese [ Shkarko ]
 2. Shtojca 2 – Vlerësimi i ndikimit të ligjeve nga aspekti i mbrojtjes së të dhënave personale [ Shkarko ]
 3. Aneksi 3 – Kërkesë për konsultime gjatë hartimit të një propozim ligji ose akti nënligjor [ Shkarko ]

Modele të tjera

 1. Njoftimi për shkeljen e sigurisë së të dhënave personale që operatori paraqet pranë AEK dhe DZLP [ Shkarko ]