Kjo politikë e privatësisë ofron informacion të përgjithshëm në lidhje me përpunimin e të dhënave personale kur vizitoni faqen tonë të internetit dhe/ose përdorni ndonjë nga shërbimet tona administrative nëpërmjet saj. Ne mbledhim vetëm ato të dhëna personale që janë të nevojshme për të kryer detyrat dhe kompetencat tona ligjore.

Kontrollues i të dhënave personale është Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (në tekstin e mëtejmë: AZLP), me seli në Blv. “Goce Dellçev” nr. 18, Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut.

AZLP është një organ i pavarur dhe i pavarur shtetëror i përkushtuar për mbrojtjen e përpunimit të të dhënave personale dhe privatësisë së personave fizikë.

Të dhënat personale përpunohen në përputhje me dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Ne mund të mbledhim të dhëna në lidhje me kategoritë e mëposhtme të personave:

 • Vizitorët e faqes sonë https://azlp.mk . Ne zakonisht mbledhim të dhëna navigimi (shih më poshtë) që përdoren për të analizuar të dhënat nga vizitat në faqen tonë të internetit, si dhe për të ruajtur sigurinë e informacionit të faqes sonë të internetit. Lexoni më shumë rreth përdorimit të cookies në politikën tonë të cookie-ve .
 • kërkuesit dhe personat e tjerë fizikë në lidhje me paraqitjen e kërkesave, iniciativave për zbatimin e mbikëqyrjes . Këto kërkesa/iniciativa përmbajnë informacione për identitetin e personit që paraqet kërkesën dhe të dhënat personale të personave të tjerë të përfshirë në kërkesë, të cilat janë të nevojshme për të vepruar në përputhje me kompetencat tona të përcaktuara në Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.
 • personat të cilët, në bazë të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, paraqesin njoftime dhe kërkesa në AZLP . Në këto raste kjo mund të përfshijë edhe të dhënat personale të kontrollorit (në rastin e një personi fizik, për shembull një tregtar individual) dhe zyrtarit përkatës për mbrojtjen e të dhënave. Në çdo rast, këto të dhëna kanë një shtrirje të kufizuar (si emri, mbiemri dhe të dhënat e kontaktit) dhe janë të lidhura ngushtë me aktivitetet profesionale të kontrollorit.
 • Personat që kërkojnë qasje në informacione publike bazuar në Ligjin për Qasje të Lirë në Informata Publike . Për të proceduar kërkesat për qasje në informata, kërkuesit janë të detyruar të ofrojnë të dhëna të caktuara, bazuar në Ligjin për Qasje të Lirë në Informata Publike.
 • Pjesëmarrës në trajnime, konferenca dhe evente – Të dhëna personale për qëllime të zhvillimit të trajnimeve dhe eventeve të organizuara nga AZLP.
 1. Të dhënat e navigimit

Kur vizitoni serverin tonë të faqes në internet, krijohen regjistra me të dhënat e mëposhtme për çdo vizitor:

 • Adresa juaj e Protokollit të Internetit (IP);
 • Pajisja nga e cila po aksesoni, lloji dhe modeli;
 • Sistemi juaj operativ;
 • Lloji i motorit të kërkimit, shtojcat dhe versioni;
 • Faqet që vizitoni në faqen tonë të internetit dhe koha që kaloni në secilën faqe;
 • URL-ja e faqes që ju referoi në faqen tonë të internetit dhe, në disa raste, termat që keni përdorur në përpjekjen për të gjetur sajtin e DZLP;
 • Gjuha e shfletuesit që po përdorni;
 • Shteti (përcaktohet nga adresa IP).

Regjistrimet e serverit fshihen automatikisht brenda 15 ditëve, përveç nëse rrethanat kërkojnë një mbajtje më të gjatë, për shembull, për të hetuar një virus ose sulm me qëllim të keq.

Ne i mirëmbajmë në mënyrë të pavarur serverët dhe kryejmë të gjitha aktivitetet e faqes së internetit brenda vendit, duke përfshirë regjistrat që krijohen dhe analizën e të dhënave të transmetuara nga vizitat në faqen tonë të internetit.

 1. Të dhënat që përdoruesit ofrojnë vullnetarisht

Të dhënat personale që ne mbledhim nga vizita juaj në faqen tonë të internetit janë ato që ju dorëzoni vullnetarisht për qëllime specifike, për të na mundësuar të ushtrojmë kompetencat tona të konsultimit, hetimit, sanksioneve korrigjuese, dhënies së miratimeve dhe autorizimeve këshillimore (përfshirë të dhënat e nevojshme për të respektuar ligjin dhe kërkesat rregullatore), të tilla si bërja e pyetjeve dhe/ose opinioneve për çështje të ndryshme në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale, ofrimi i komenteve, paraqitja e kërkesave dhe iniciativave për kryerjen e mbikëqyrjes, pjesëmarrja në rrjetin tonë për oficerët e mbrojtjes së të dhënave personale, raportimi i abuzimit të të dhënave personale në rrjetet sociale, duke raportuar mbledhje të të dhënave personale me rrezik të lartë dhe/ose shkelje të të dhënave personale ose duke kërkuar ndonjë shërbim tjetër administrativ nga AZLP.

Ne mund të mbledhim cilëndo nga kategoritë e mëposhtme të të dhënave personale: emër dhe mbiemër, adresë, telefon kontakti, faks, email dhe nënshkrim. Raportet tona vjetore zakonisht ofrojnë statistika mbi numrin e kërkesave dhe/ose iniciativave të marra, në një formë që nuk zbulon identitetin e askujt.

 1. Ne mbledhim të dhëna personale përmes kanaleve të ndryshme, duke përfshirë: • përmes përdorimit të faqes sonë të internetit, duke përfshirë këtu formularët e aplikimit; • përmes emailit tonë: info@privacy.mk • me postë, • me faks,

  • me gojë.

  Për kërkesat gojore përgatitet procesverbali, i cili nënshkruhet nga personi që ka paraqitur kërkesën gojore dhe nga personi i punësuar në AZLP, i cili ka përpiluar procesverbalin dhe depoziton në arkivin e AZLP-së.

 1. Aktivitetet e përpunimit të të dhënave personale në lidhje me shërbimet online të disponueshme përmes faqes së internetit të AZLP kryhen nga punonjësit përgjegjës për këto shërbime ose personat përgjegjës për kryerjen e aktiviteteve në fjalë. Ne nuk ndajmë të dhëna për ju dhe/ose për vizitën tuaj në faqen tonë të internetit, palëve të treta, me përjashtim të rasteve të mëposhtme:
  • në rastin e punësimit të ofruesve të shërbimeve, nëse AZLP i punëson ata si përpunues, ata do të jenë të detyruar të veprojnë sipas udhëzimeve të AZLP dhe të sigurojnë mbrojtjen e të dhënave personale të përpunuara gjatë ofrimit të këtyre shërbimeve.
  • Me kërkesë të gjykatës, policisë apo autoriteteve dhe organeve të tjera për ushtrimin e kompetencave të tyre dhe vetëm nëse ka bazë ligjore për këtë.

Të dhënat që mbledhim ruhen në përputhje me ligjin dhe periudhën e nevojshme për të arritur qëllimin e përpunimit dhe përcaktohen në plan dhe lista sipas rregulloreve për lëndën arkivore dhe listës së kushteve të ruajtjes së të dhënave personale të AZLP-së.

Të drejtat tuaja në lidhje me përpunimin e të dhënave personale janë:

 • e drejta për t’u informuar për përpunimin e të dhënave personale
 • e drejta e aksesit në të dhënat personale
 • e drejta për korrigjim dhe fshirje të të dhënave personale
 • e drejta për të kufizuar përpunimin e të dhënave personale
 • e drejta e kundërshtimit

Për informata shtesë dhe/ose ushtrimin e të drejtave tuaja për mbrojtjen e të dhënave personale, mund të kontaktoni zyrtarin tonë për mbrojtjen e të dhënave personale Blerim Bajrami në emailin e mëposhtëm: blerim.bajrami@privacy.mk .

Nëse besoni se mënyra se si AZLP përpunon të dhënat tuaja personale shkel dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, ju mund t’i paraqisni një kërkesë AZLP-së si organ mbikëqyrës, e cila do të trajtohet në të njëjtën mënyrë si çdo kërkesë tjetër e paraqitur, sipas nenit 97 të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Kërkesa mund të dorëzohet përmes faqes sonë të internetit ose në çfarëdo mënyre përmes informacionit të kontaktit të publikuar në seksionin KONTAKT.

Politika e privatësisë do të ndryshohet dhe plotësohet rregullisht sipas ndryshimeve dhe aktiviteteve tona.