Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale ka 22 të punësuar. Pjesa më e madhe e punonjësve janë jurist të diplomuar , por  ka  edhe të punësuar   specialistë të informatikës, financës, administratës publike etj. Më poshtë është struktura organizative e Agjencisë:

Imer Aliu

imer.aliu[at] privacy.mk

+389 2 3230 635

Leonora Kadriji

leonora.kadriji[at] privacy.mk

3230 635 lok. 008

Fushëveprimi i punës

 • Kryen supervizione të rregullta, të jashtëzakonshme dhe kontrolluese, në përputhje me dispozitat për mbrojtjen e të dhënave personale.
 • Parashtron kërkesa për fillimin e procedurës për kundërvajtje.
 • Shqyrton kërkesat e paraqitura nga subjekti i të dhënave personale.
 • Kryen hetim pas njoftimit për cenimin e sigurisë së të dhënave personale.

Personat përgjegjës dhe struktura organizative

Valentin Fetaxhokoski, udhëheqës  sektori  dhe supervizor kryesor

3230 635 lok. 017

 • Njësia për supervizion mbi sektorin publik

Jasminka Gjeorgievska Ançevska, udhëheqës njësie dhe supervizor  i lartë

3230 635 lok. 012

 • Njësia për supervizion mbi sektorin privat

Slobodanka Slakovska, udhëheqës njësie dhe supervizor i lartë

3230 635 lok. 015

Natasha Stojkovska, MA, supervizor i pavarur

3230 635 lok. 016

 • Njësia  për cenim të sigurisë dhe shkelje të së drejtës së mbrojtjes e të dhënave personale

Hajreta Bilibani, supervizore

3230 635 lok. 022

Fushëveprimi i punës

 • Jep mendime Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe institucioneve dhe organeve të tjera, si dhe publikut në lidhje me të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me mbrojtjen e të dhënave personale.
 • Inicon ndryshime dhe plotësime të ligjeve dhe akteve të tjera nënligjore me qëllim harmonizimin e tyre me dispozitat e këtij ligji.
 • Konsultime me kontrolluesit dhe përpunuesit në lidhje me harmonizimin e  punës së tyre me dispozitat për mbrojtjen e të dhënave personale.
 • Vepron ndaj parashtresave dhe propozimeve të paraqitura nga qytetarët në pajtim me ligjin.
 • Dhënie të udhëzimeve, sugjerimeve, paralajmërimeve, urdhrave për kontrolluesit, gjegjësisht përpunuesit me qëllim harmonizimin e operacioneve të përpunimit të të dhënave personale me dispozitat për mbrojtjen e të dhënave personale.

Personi përgjegjës dhe struktura organizative

 • Njësia për harmonizim

Sanja Nikolovska, udhëheqës njësie

3230 635 lok. 017

 • Njësia  për çështje administrative-juridike dhe të përgjithshme

Hatip Memeti, këshilltar për çështje të përgjithshme

3230 635 lok. 004

Milenko Marinkoviq, bashkëpunëtor i ri për menaxhimin e burimeve njerëzore

3230 635 lok. 018

Fushëveprimi i punës

 • Jep mendime për propozime për marrëveshje ndërkombëtare që kanë të bëjnë me mbrojtjen e të dhënave personale.
 • Udhëheq procedurat për lëshimin e miratimeve për transferimin e të dhënave personale drejt vendeve të treta dhe organizatave ndërkombëtare;
 • Vepron ndaj parashtresave dhe propozimeve në lidhje me shkeljen e të drejtës për mbrojtjen e të dhënave personale në internet dhe rrjetet sociale.
 • Menaxhon projekte.

Personi përgjegjës dhe struktura organizative

 • Njësia për bashkëpunim ndërkombëtar dhe integrim evropian

Blerim Bajrami, këshilltar për bashkëpunim ndërkombëtar

3230 635 lok. 003

 • Njëesia për këshillim dhe marrëdhënie me publikun

Emilia Ginoska, bashkëpunëtor i ri për marrëdhënie me publikun

3230 635 lok. 002

Fushëveprimi i punës

 • Projekton, instalon, mirëmban dhe zhvillon sistemin informatik të Agjencisë.
 • Kryen administrimin e sistemit  informatik.
 • Përgatit zgjidhje aplikative për nevojat e Agjencisë.

Personi përgjegjës dhe struktura organizative

Angel Todorovski, udhëheqës sektori

3230 635 lok. 007

 • Njësia për sistem aplikativ  dhe softuer
 • Njësia për përkrahje logjistike

Sheval Alimi, bashkëpunëtor i ri-arkivist

3230 635 lok. 011

Ibraim Curri, referent i pavarur – dërgues

Snezhana Blazhevska, nikoqir

Ivica Stojanovski, pastrues

Fushëveprimi i punës

 • Monitorimi dhe zbatimi i dispozitave në fushën e operacioneve buxhetore dhe punës materialo-financiare.
 • Menaxhimi, monitorimi dhe kryerja e kontrollit mbi gjendjen dhe lëvizjen e fondeve dhe burimet e fondeve të Agjencisë të përcaktuara me buxhet.

Personi përgjegjës dhe struktura organizative

Lençe Ilieva, udhëheqës njësie

3230 635 lok. 005

Daniel Gelevski, këshilltar- kontabilist

3230 635 lok. 124

Emilia Ginoska

Blvd. “Goce Dellçev” nr.18 (kati 14), Shkup

+389 3230 635 lok. 002 dhe +389 72 809 337

emilija.ginoska[at] privacy.mk ose info[at] privacy.mk

Emilia Ginoska, bashkëpunëtor i ri  për bashkëpunim ndërkombëtar dhe marrëdhënie me publikun
3230 635 lok. 002

Lista e informacioneve me karakter publik të Agjencisë së Mbrojtjes së të Dhënave Personale

 • Organizimi i Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (organogram);
 • Tekste të spastruara të ligjeve dhe akteve nënligjore që rregullojnë fushën e mbrojtjes së të dhënave personale (tekste të brendshme të spastruara);
 • Marrëveshjet dhe dokumentet dypalëshe dhe shumëpalëshe;
 • Dokumentet strategjike, analizat dhe programet e Agjencisë;
 • Vendimet e marra nga Agjencia në kuadër të kompetencave ligjore (me të dhëna anonime);
 • Raportet vjetore, gjashtëmujore dhe të tjera të Agjencisë
 • Të dhënat nga Regjistri Qendror i përmbledhjeve me të dhëna personale të Agjencisë;
 • Rekomandime, mendimet e dhëna dhe sugjerimet, udhëzim dhe akte tjera të brendshme të Agjencisë;
 • Informacione për prokurimet publike;
 • Dokumentet dhe informacionet për projektet e Agjencisë;
 • Kërkesa/formularë;
 • Të dhëna statistikore.

Blerim Bajrami, Zyrtar (oficer) për mbrojtjen e të dhënave personale

blerim.bajrami[at] privacy.mk ose info@privacy.mk

3230 635 lok. 003

Sanja Nikolovska, Udhëheqës i njësisë për harmonizim, Sektori  për çështje juridike dhe të përgjithshme

Blvd. “Goce Dellçev” nr.18, 1000 Shkup

sanja.nikolovska[at] privacy.mk

+389 2 3230 635 lok. 017 dhe +389 78 363 971

Jasminka Gjeorgjievska Ançevska, udhëheqëse e Departamentit të Mbikëqyrjes së Sektorit Publik në Departamentin e Mbikëqyrjes

Blvd. “Goce Dellçev” nr.18, 1000 Shkup

3230 635 lok. 012 dhe +389 75 316 166

jasminka.ancevska[at] privacy.mk

1. Jasminka Gjeorgjievska Ançevska , udhëheqës i njësisë për supervizion mbi sektorin privat, Sektori për supervizion.

jasminka.ancevska[at] privacy.mk

3230 635 lok. 012 dhe +38975316166

2. Hatip Memeti , këshilltar i çështjeve të përgjithshme, sektori për çështje juridike dhe të përgjithshme, njësia për çështje juridike -administrative dhe të përgjithshme.

hatip.memeti[at] privacy.mk

3230 635 lok. 004