Според член 94 од ЗЗЛП, обработката на лични податоци за целите на директен маркетинг, вклучително и профилирање до степен до кој тоа се однесува на директниот маркетинг, е дозволена само доколку личните податоци се обработуваат откако субјектот на лични податоци дал изречна согласност (член 11 од ЗЗЛП).