Агенцијата за заштита на личните податоци има 21 вработени. Најголем дел од вработените се дипломирани правници, но кај нас се вработени и специјалисти за информатика, финансии, јавна администрација итн.

Во продолжение организациската структура на Агенцијата:

Имер Алиу

imer.aliu[at]privacy.mk

+389 2 3230 635

Леонора Кадрији

leonora.kadriji[at]privacy.mk

3230 635 лок. 008

Валентин Фетаџокоски

valentin.fetadzokoski[at]privacy.mk

3230 635 лок. 017

Делокруг на работата

 • Врши редовна, вонредна и контролна супервизија, согласно прописите за заштита на личните податоци.
 • Поднесува барања за поведување на прекршочна постапка.
 • Ги разгледува поднесените барања од субјектот на личните податоци.
 • Спроведува истражување по доставено известување за нарушување на безбедноста на личните податоци.

Одговорни лица и организациска поставеност

Слободанка Славковска, раководител на сектор и главен супервизор

3230 635 лок. 015

 • Одделение за супервизија над јавниот сектор

Јасминка Ѓеоргиевска Анчевска, раководител на одделение и виш супервизор

3230 635 лок. 012

 • Одделение за супервизија над приватниот сектор

м-р Наташа Стојковска, самостоен супервизор

3230 635 лок. 016

 • Одделение за нарушување на безбедноста и повреди на правото на заштита на личните податоци

Хајрета Билибани, супервизор

3230 635 лок. 022

Делокруг на работата

 • Издава мислења до Собранието на Република Северна Македонија, Владата на Република Северна Македонија и други институции и тела, како и до јавноста во однос на сите прашања поврзани со заштитата на личните податоци.
 • Иницира измени и дополнувања на закони и други подзаконски акти заради нивно усогласување со одредбите од овој закон.
 • Консултации со контролорите и обработувачите по однос на усогласеноста на нивното работење со прописите за заштита на личните податоци.
 • Постапување по поднесени предлози и претставки од граѓани согласно закон.
 • Давање насоки, укажувања, предупредувања, наредби до контролорите односно обработувачите со цел усогласување на операциите на обработка на личните податоци со прописите за заштита на личните податоци.

Одговорно лице и организациска поставеност

 • Одделение за усогласеност

Сања Николовска, раководител на одделение

3230 635 лок. 017

 • Одделение за административно-правни работи

Хатип Мемети, советник за општи работи

3230 635 лок. 004

Миленко Маринковиќ, советник за административни работи

3230 635 лок. 018

Делокруг на работата

 • Дава мислења по предлози на меѓународни договори кои се однесуваат на заштитата на личните податоци.
 • Води постапки за издавање одобренија за преносот на лични податоци во трети земји и меѓународни организации;
 • Постапува по предлози и претставки што се однесуваат на повреда на правото на заштита на личните податоци на интернет и социјалните мрежи.
 • Управува со проекти.

Одговорно лице и организациска поставеност

 • Одделение за меѓународна соработка и европска интеграција

Блерим Бајрами, советник за меѓународна соработка

3230 635 лок. 003

 • Одделение за советување и односи со јавноста

Емилија Гиноска, советник за информации

3230 635 лок. 002

Делокруг на работата

 • Врши проектирање, инсталирање, одржување и развој на информатичкиот систем на Агенцијата.
 • Врши администрација на информатичкиот систем.
 • Подготовува апликативни решенија за потребите на Агенцијата.

Одговорно лице и организациска поставеност

Ангел Тодоровски, раководител на сектор

3230 635 лок. 007

 • Одделение за апликативен и системски софтвер
 • Одделение за логистичка поддршка

Ибраим Цури, самостоен референт-доставувач

Снежана Блажевска, домаќин

Ивица Стојановски, хигиеничар

Делокруг на работата

 • Следење и применување на прописите од областа на буџетското и материјално-финансиското работење.
 • Управување, следење и вршење контрола над состојбата и движењето на средствата и изворите на средствата на Агенцијата утврдени со буџет.

Одговорно лице и организациска поставеност

Ленче Илиева, раководител на Одделение

3230 635 лок. 005

Даниел Гелевски, советник-сметководител

3230 635 лок.123

Емилија Гиноска

бул. „Гоце Делчев“ бр.18 (кат 14), Скопје

+389 3230 635 лок. 002 и +389 72 809 337

 emilija.ginoska[at]privacy.mk или info[at]privacy.mk

Емилија Гиноска, помлад соработник за односи со јавност
3230 635 лок. 002

Листа на информации од јавен карактер на Агенцијата за заштита на личните податоци

 • Организација на Агенцијата за заштита на личните податоци (органограм);
 • Пречистени текстови на Закони и подзаконски акти што ја регулираат областа на заштита на личните податоци (интерни пречистени текстови);
 • Билатерални и мултилатерални договори и документи;
 • Стратешки документи, анализи и програми на Агенцијата;
 • Одлуки што ги донесува Агенцијата во рамките на законските надлежности  (со анонимизирани податоци);
 • Годишни, полугодишни и други извештаи на Агенцијата
 • Податоци од Централниот регистар на збирки со лични податоци на Агенцијата;
 • Препораки, дадени мислења и укажувања, упатства и други интерни акти на Агенцијата;
 • Информации за јавни набавки;
 • Документи и информации за проекти на Агенцијата;
 • Барања/обрасци;
 • Статистички податоци.

Блерим Бајрами, офицер за заштита на личните податоци

blerim.bajrami[at]privacy.mk или info@privacy.mk

3230 635 лок. 003

Сања Николовска, раководител на Одделение за усогласеност во Секторот за правни и општи работи

бул. „Гоце Делчев“ бр.18, 1000 Скопје

sanja.nikolovska[at]privacy.mk

+389 2 3230 635 лок.017 и +389 78 363 971

Јасминка Ѓеорѓиевска Анчевска, раководител на Одделение за супервизија над јавниот сектор во Секторот за супервизија

бул. „Гоце Делчев” бр.18, 1000 Скопје

3230 635 лок. 012

jasminka.ancevska[at]privacy.mk

1. Јасминка Ѓеорѓиевска Анчевска, раководител на Одделение за супервизија над јавниот сектор во Секторот за супервизија

jasminka.ancevska[at]privacy.mk

3230 635 лок. 012 и +38975316166

2. Хатип Мемети, советник за општи работи, Одделение за административно-правни и општи работи, Сектор за правни и општи работи

hatip.memeti[at]privacy.mk

3230 635 лок. 004