Во овој дел ќе најдете насоки како да побарате заштитата на личните податоци во случај доколку се сомневате дека ви се злоупотребени