МИСИЈА: Нашата мисија е јакнење, промоција и заштита на приватноста на податоците на физичките лица преку спроведување надзор, давање насоки, како и мислења во согласност со законските прописи.

ВИЗИЈА: Нашата визија е да бидеме препознатлив заштитник и промотор на правото на приватноста на физичките лица во однос на обработката на нивните лични податоци, со мотивиран тим подготвен да одговори на предизвиците од дигиталната ера.