Контролор на лични податоци е правно или физичко лице, државен орган или друго тело кое води збирка на лични податоци, односно кое самостојно или со други ги утврдува целите и начинот на обработката на личните податоци (член 2 став 1 точка 5 од Законот за заштита на лични податоци).Кога целите и начинот на обработката се утврдени со закон или друг пропис, со истиот закон, односно пропис се определуваат контролорот или посебните критериуми за негово определување.