Во овој дел ќе најдете обрасци и информации како да поднесете барање до Агенцијата.

Барањето електронски може да го доставите до Агенцијата на следниот линк

Доколку сакате барањето за утврдување на повреда на правото на заштита на личните податоци да го доставите по пошта преземете го образецот во ворд верзија на овој линк.

Пополнетото и потпишано барање доставете го до:

Агенција за заштита на личните податоци

бул. „Гоце Делчев“ бр. 18

1000 Скопје

П.Фах 417

Доколку е креиран лажен профил на ваше име, преземете го Барањето за бришење на лажнен профил на следниот линк.

Во Барањето за бришење на лажниот профил наведете кратка содржина со која ќе опишете во што се состои злоупотребата. Копирајте го линкот кој води до спорната содржина во Барањето.

Направете фотокопија од вашата важечка лична карта или пасош.

Пополнете ја Согласноста достапна на следниот линк.

Потпишаното Барање со прилозите доставете ги до:

Агенција за заштита на личните податоци

бул. „Гоце Делчев“ бр.18

1000 Скопје

П.Фах 417