Обрасци кои произлегуваат од Правилникот за содржината и формата на актот за начинот на вршење на видеонадзор и Правилникот за содржината на анализата на целта, односно целите за која се поставува видеонадзорот и извештајот од извршена периодична оценка на постигнатите резултати од системот за вршење видеонадзор

 1. Известување за вршење на видео надзор [Преземи]
 2. Изјава за приватност при вршење на видеонадзор [Преземи]
 3. Изјава за обезбедување безбедност на обработката на личните податоци преку системот за вршење на видеонадзор [Преземи]
 4. Овластување за вршење обработка на лични податоци [Преземи]
 5. Анализа на целта, односно целите за која/кои се поставува видеонадзорот [Преземи]
 6. Извештај од извршена периодична оценка на постигнатите резултати од системот за вршење видеонадзор [Преземи]

Обрасци кои произлегуваат од Правилникот за пренос на лични податоци

 1. Барање за добивање на одобрение за пренос на лични податоци во трети земји или меѓународни организации врз основа на одлука на соодветност согласно член 49 став (3) од Законот за заштита на лични податоци [Преземи]
 2. Барање за одобрување на задолжителни корпоративни правила врз основа на член 51 од Законот за заштита на личните податоци [Преземи]
 3. Барање за добивање на одобрение за пренос на лични податоци во трети земји или меѓународни организации врз основа на предвидени соодветни заштитни мерки согласно член 50 став (3) од Законот за заштита на лични податоци [Преземи]
 4. Пријава за пренос на лични податоци во држава членка на Европската Унија или Европскиот економски простор согласно член 48 став (3) од Законот за заштита на личните податоци [Преземи]

Обрасци кои произлегуваат од Правилникот за начинот на известување за нарушување на безбедноста на личните податоци

 1. Известување на субјектот на личните податоци за нарушување на безбедноста на личните податоци [Преземи]
 2. Известување за нарушување на безбедноста на личните податоци до Агенцијата за заштита на личните податоци [Преземи]

Обрасци кои произлегуваат од Правилникот за обука за заштита на личните податоци

 1. Барање за обука за заштита на личните податоци [Преземи]
 2. Договор за спроведување обука за заштита на личните податоци [Преземи]

Стандардни договорни клаузули

 1. Стандардни договорни клаузули за пренос на лични податоци во трети земји [Преземи]
 2. Стандардни договорни клаузули помеѓу контролорите и обработувачите [Преземи]

Одлука за утврдување на Методологија за хармонизација на секторската легислатива

 1. Прилог 1 – Листа за проверка на постојни закони [Преземи]
 2. Прилог 2 – Проценка на влијанието на законите од аспект на заштитата на личните податоци [Преземи]
 3. Прилог 3 – Барање за консултации при изработување напредлог закон или подзаконски акт [Преземи]

Други обрасци

 1. Известување за нарушување на безбедноста на личните податоци што операторот го доставува до АЕК и ДЗЛП [Преземи]