Овој метод на достава на списокот за плата до вработените не е спротивен на одредбите од законот, под услов да се применуваат соодветни технички и организациски мерки.