Македонски јазик

36 items

 • Издадено: 2018 28 страни, 635.4 KB PDF file

  Прочитај повеќе
 • Издадено: 2017 2 страни, 278.37 KB PDF file

  Прочитај повеќе
 • Издадено: 2019 39 страни, 3.86 MB PDF file

  Прочитај повеќе
 • Издадено: 2017 2 страни, 77.32 KB PDF file

  Прочитај повеќе
 • Издадено: 2018 54 страни, 11 MB PDF file

  Прочитај повеќе
 • Издадено: 2017 2 страни, 77.32 KB PDF file

  Прочитај повеќе
 • Издадено: 2013 7 страни, 293.45 KB PDF file

  Прочитај повеќе
 • Издадено: 2016 134 страни, 1.19 MB PDF file

  Прочитај повеќе
 • Издадено: 2013 39 страни, 1.31 MB PDF file

  Прочитај повеќе
 • Издадено: 2013 16 страни, 764.39 KB PDF file

  Прочитај повеќе

Водич – Приватност и прашања од областа на заштитата на личните податоци поврзани со употребата на дронови, скриени камери, електронско набљудување на вработени

декември 4, 2018|

Издадено: 2018 28 страни, 635.4 KB PDF file

Барање за добивање на одобрение за обработка на биометриски податоци, потребни за потврда на идентитетот на субјектот на лични податоци

декември 4, 2017|

Издадено: 2017 2 страни, 77.32 KB PDF file

Барање за добивање на одобрение за обработка на матичен број на субјектот на лични податоци

ноември 19, 2017|

Издадено: 2017 2 страни, 77.32 KB PDF file

РЕГУЛАТИВА (ЕУ) 2016/679 НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ И НА СОВЕТОТ од 27 април 2016 година за заштита на физички лица во поглед на обработката на лични податоци, за слободно движење на таквите податоци

ноември 19, 2016|

Издадено: 2016 134 страни, 1.19 MB PDF file

Анализа за состојбата на организациските и институционалните капацитети за заштита на личните податоци

декември 4, 2013|

Издадено: 2013 39 страни, 1.31 MB PDF file

Go to Top