Kontrolluesi vendos në mënyrë të pavarur nëse do të publikojë raportin e VNMDHP-së publikisht.

Kontrolluesi do të tregojë rrespektim të parimit të përgjegjësisë dhe transparencës duke publikuar pjesë të raportit, për shembull duke publikuar një përmbledhje ose përfundim të VNMDHP -së së kryer.

Kontrolluesi është i detyruar të dorëzoj raportin e kryer tëVNMDHP me kërkesë të Agjencisë.

Shënim: secila prej fazave do të duhet të zbatohet disa herë para se të përfundojë VNMDHP.