Nr.

Periudha e mbajtjes është e paraparë në Ligjin e Punës dhe punëdhënësi ka një bazë ligjore (detyrim ligjor) për përpunimin, dhe për këtë arsye nuk ka nevojë të përdoret pëlqimi.