Училишта/градинки

5 items

 • Не само што е дозволено, туку и мора да се […]

  Прочитај повеќе
 • Тоа е можно, врз основа на докажан легитимен интерес или […]

  Прочитај повеќе
 • Тоа е можно, врз основа на докажан легитимен интерес или […]

  Прочитај повеќе
 • Тоа е можно, врз основа на докажан легитимен интерес или […]

  Прочитај повеќе
 • Тоа е можно, врз основа на докажан легитимен интерес или […]

  Прочитај повеќе

Дали контролорот може да пријави сомнеж до училиштето дека некој ученик е малтретиран од родител или пријавувачот треба да добие согласност од ученикот/ученичката?

октомври 22, 2022|Categories: , |

Не само што е дозволено, туку и мора да се пријави бидејќи тоа претставува законска обврска на контролорот. Поконкретно, наставниците, професионалните соработници и другите вработени во училиштата се обврзани да преземат мерки за заштита на правата на учениците и каква било повреда на овие права, особено во форма [...]

Дали контролорот може да поставува, на веб-страницата на училиштето, фотографии на деца од организирани настани?

октомври 22, 2022|Categories: , |

Тоа е можно, врз основа на докажан легитимен интерес или согласност доколку не постои друг правен основ.

Дали контролорот може да објавува, на веб-страницата на училиштето, имињата на деца кои постигнале одреден резултат во натпреварувања?

октомври 22, 2022|Categories: , |

Тоа е можно, врз основа на докажан легитимен интерес или согласност доколку не постои друг правен основ.

Дали контролорот може да користи фотографии од деца за подготовка на монографија?

октомври 22, 2022|Categories: , |

Тоа е можно, врз основа на докажан легитимен интерес или согласност доколку не постои друг правен основ.

Go to Top