Кога обработката на лични податоци се заснова на договорна обврска или согласност и се извршува на автоматски начин, може да побараат преносливост на податоците доколку тоа е технички изводливо.

Пример:

Сакате да ја смените банката бидејќи веќе не сте задоволни од услугите на сегашната банка.

Може да побарате од банката, како контролор, да ги пренесе вашите податоци директно до другата банка, доколку тоа е технички изводливо.

Прочитајте повеќе

Информатор за „Правата на граѓаните како субјекти на лични податоци“