Ова право не е апсолутно и се применува само во одредени околности:

 • кога личните податоци повеќе не се потребни;
 • кога сте ја повлекле согласноста врз којашто се заснова обработката/ сте поднеле приговор на обработката;
 • кога контролорот обработува лични податоци за целите на директен маркетинг;
 • во случај на незаконска обработка;
 • во случај на обврска пропишана со закон; и
 • кога личните податоци се собираат за понуда на информатички услуги.

Ова право не е апсолутно и се применува само во одредени околности:

 • кога личните податоци повеќе не се потребни;
 • кога сте ја повлекле согласноста врз којашто се заснова обработката/ сте поднеле приговор на обработката;
 • кога контролорот обработува лични податоци за целите на директен маркетинг;
 • во случај на незаконска обработка;
 • во случај на обврска пропишана со закон; и
 • кога личните податоци се собираат за понуда на информатички услуги.

Пример:

Една клиника добива барање од поранешен пациент за бришење на сите лични податоци поврзани со него, сепак, осигурувањето во случај на одговорноста што го има клиниката налага таа да ги чува податоците на пациентот.

Клиниката може да го одбие барањето за бришење на податоците на лицето бидејќи таа ги обработува таквите податоци за целите на остварување на некое право засновано со закон.

Прочитајте повеќе

Информатор за „Правата на граѓаните како субјекти на лични податоци“