Çdo qytetar ka të drejtë të mos i nënshtrohet vendimit bazuar vetëm në përpunimin e automatizuar, përfshirë profilizimin që shkakton pasoja ligjore për të ose prek ndjeshëm në mënyrë të ngjashme atë.

Për të ushtruar këtë të drejtë, është e nevojshme të parashtroni kërkesë me shkrim tek kontrolluesi, dhe kontrolluesi është i detyruar të ndërmarrë veprime në lidhje me të brenda 1 muaji nga dita e pranimit të kërkesës.

Gjithmonë ruani kopje nga kërkesat që i parashtroni te kontrolluesit, si dhe përgjigjet që i merrni, po ashtu edhe korrespodencën gjithëpërfshirëse me kontrolluesin. Ju mund t’i përdorni ato si deshmi në rast të procesit në gjykatë ose nëse parashtroni kërkesë në Agjenci.

Lexo më shumë

Informator për “Të drejtat e qytetarëve si subjekt i të dhënave personale”