Transferimi i të dhënave personale në vende të tjera mund të kryhet vetëm nëse shteti tjetër siguron një nivel adekuat të mbrojtjes së të dhënave personale. Drejtoria vlerëson nivelin e mbrojtjes së të dhënave personale të ofruara nga shteti tjetër bazuar në:

 • natyra e të dhënave;
 • qëllimin dhe kohëzgjatjen e operacionit ose operacioneve të propozuara të përpunimit;
 • vendi në të cilin do të transferohen të dhënat;
 • sundimi i ligjit dhe
 • masat e sigurisë që ekzistojnë në atë vend.

Ligji për Mbrojtjen e të Dhënave Personale specifikon kushtet që duhet të plotësojë shteti ku transferohen të dhënat personale. Këto rregulla nuk zbatohen për shtetet anëtare të Bashkimit Evropian dhe shtetet anëtare të Zonës Ekonomike Evropiane. Nëse Drejtoria konsideron se një vend i tretë i caktuar nuk ofron një nivel adekuat të mbrojtjes në lidhje me transferimin e të dhënave personale, do të njoftojë Komisionin Evropian dhe do të udhëzojë kontrolluesin që të ndalojë transferimin e të dhënave personale.

Drejtoria mund të lejojë bartjen e të dhënave personale në një vend që nuk do të sigurojë së paku të njëjtin nivel të mbrojtjes së të dhënave personale si në Republikën e Maqedonisë, me kusht që të sigurohen garanci adekuate për mbrojtjen e privatësisë, të drejtave dhe lirive të subjekt i të dhënave personale.

Përjashtimet kur transferoni të dhëna personale në vende të tjera:

 1. subjekti i të dhënave personale ka rënë dakord shprehimisht për transferimin e të dhënave;
 2. transferimi është i nevojshëm për zbatimin e një marrëveshjeje ndërmjet subjektit të të dhënave personale dhe kontrolluesit ose zbatimin e masave parakontraktore të marra në përgjigje të kërkesës së subjektit të të dhënave personale;
 3. transferimi është i nevojshëm për qëllimin e lidhjes ose përmbushjes së një marrëveshjeje të lidhur në interes të subjektit të të dhënave personale, ndërmjet kontrolluesit dhe një pale të tretë;
 4. transmetimi është i nevojshëm për mbrojtjen e interesit publik ose për sigurinë publike;
 5. transferimi është i nevojshëm me qëllim të krijimit ose realizimit të interesave juridike individuale;
 6. transferimi është i nevojshëm për mbrojtjen e jetës ose interesave thelbësore të subjektit të të dhënave personale dhe
 7. transferimi bëhet nga koleksione të të dhënave personale të disponueshme publikisht ose nga koleksione të të dhënave personale të disponueshme për një person i cili do ta bëjë të mundshëm interesin e tij ligjor në masën e përcaktuar me ligj.

Sipas Rregullore për formën dhe përmbajtjen e formularit për regjistrimin e transferimit të të dhënave personale, kontrolluesi duhet të paraqesë brenda 15 ditëve para ditës së fillimit të transferimit të të dhënave personale drejt vendeve të tjera Aplikim për transferimin e të dhënave personale në vende të tjera në Drejtorinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale në formë elektronike dhe në letër.

Procesverbali i transferimit të të dhënave personale në vendet e tjera mbahet në formë elektronike në Drejtori.