Marketingu i drejtpërdrejtë zakonisht përkufizohet si “dërgimi i materialeve promovuese me postë ose telefon tek familjet ose bizneset individuale” ose “dërgimi i mesazheve promocionale drejtpërdrejt te konsumatorët dhe jo përmes mediave masive, duke përfshirë metoda të tilla si posta direkte.” ose telemarketing.

Kur përdoret marketingu i drejtpërdrejtë si mjet reklamimi, duhet pasur kujdes që të mos cenohet privatësia e qytetarëve. Më shpesh, kjo ndodh me formimin e koleksioneve të të dhënave personale që përmbajnë karakteristika të caktuara të personave, si mosha, gjinia, gjendja pronësore, zakonet e konsumatorit. Posedimi i të dhënave personale të personave pa pëlqimin e tyre dhe përdorimi i tyre për qëllime komerciale është në kundërshtim me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (i ashtuquajturi parimi “opt-in”). Gjatë përdorimit të të dhënave personale për qëllime tregtare, subjekti i të dhënave personale ka të drejtë në çdo kohë të tërheqë pëlqimin e tij për përdorimin e tyre (i ashtuquajturi parimi “opt-out”), duke përdorur mjete të thjeshta. Kështu, nëse telefononi një klient të mundshëm, duhet t’i lini atij mundësinë të deklarojë nëse dëshiron apo jo të dëgjojë ofertën tuaj.