Një qëllim i mirëpërcaktuar dhe i vendosur i përpunimit të të dhënave personale përpara fillimit të aktiviteteve të përpunimit është gurthemeli i regjimit të mbrojtjes së të dhënave personale.

Ekziston një gamë e gjerë qëllimesh për të cilat institucionet financiare mund të përpunojnë të dhëna, nga qëllimet “thelbësore” specifike për llojet e tjera të institucioneve, të tilla si përpunimi i të dhënave personale për qëllime punësimi/punësimi, deri te qëllimet që lidhen me ofrimin e shërbimeve ndaj klientit ose qëllime specifike që në përputhje me kërkesat që dalin nga ligjet kombëtare.

Kështu, neni 10 i Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale parashikon gjashtë baza ligjore.

Në përgjithësi, pëlqimi që institucionet financiare përdorin deri në hyrjen në fuqi të ligjit të ri mund të jetë bazë e përshtatshme ligjore për përpunimin e të dhënave personale vetëm nëse plotësohen kushtet e nenit 11 të Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale. Ligji e përkufizon gjithashtu pëlqimin si vullnet i dhënë lirisht, specifik, i informuar dhe i shprehur qartë i personit fizik nëpërmjet një deklarate ose një veprimi të konfirmuar qartë që jep pëlqimin për përpunimin e të dhënave të tij/saj personale.

Është e rëndësishme të auditoni aktivitetet aktuale të punës dhe t’i regjistroni ato në detaje për të siguruar që deklaratat e pëlqimit përmbushin standardet e Aktit të ri të Mbrojtjes së të Dhënave Personale.

Neni 10, paragrafi (1), nënparagrafi b) i Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale përcakton se përpunimi i të dhënave personale është i ligjshëm vetëm nëse:

  • përpunimi është i nevojshëm për përmbushjen e një kontrate ku subjekti i të dhënave personale është një palë kontraktuese, ose
  • të ndërmarrë hapa të caktuar me kërkesë të subjektit të të dhënave personale përpara lidhjes së kontratës.

Kur përdorni këtë përjashtim ligjor për përpunim, për të përmbushur kushtin e ligjshmërisë, kontratat duhet të jenë të vlefshme sipas ligjit të kontratës në fuqi. Për shembull, kur lidhet një kontratë me fëmijët, kjo nënkupton sigurimin e pajtueshmërisë me ligjet kombëtare në lidhje me aftësinë juridike të fëmijëve në lidhje me lidhjen e kontratave. Përveç kësaj, për të siguruar respektimin e parimeve të drejtësisë dhe ligjshmërisë, duhet të plotësoni kërkesa të tjera ligjore që zbatohen për kontratën specifike, për shembull, kushtet që lidhen me kontratat e konsumatorit ose, në veçanti, që lidhen me marrëveshjet e kredisë me klientët.

Duhet theksuar se sipas nenit 10, paragrafi (1), nënparagrafi b) i Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale, një element i rëndësishëm i një përpunimi ligjor është koncepti i “domosdoshmërisë”. Për këtë qëllim, për shembull, përpunimi i të dhënave personale për qëllime të parandalimit të mashtrimit ka të ngjarë të përfshijë shumë më tepër të dhëna sesa është e nevojshme për zbatimin e një kontrate. Megjithatë, një përpunim i tillë mund të jetë i nevojshëm që institucionet financiare të arrijnë përmbushjen e detyrimit ligjor të nenit 10, paragrafi (1), nënparagrafi c) i AMDhP-së.

Në sektorin financiar ekzistojnë disa dispozita kombëtare në lidhje me përpunimin e të dhënave personale të kryera nga institucionet financiare, dhe për rrjedhojë një përpunim i tillë duhet të jetë në përputhje me detyrimin ligjor të përcaktuar me ligjin e zbatueshëm për kontrolluesin specifik. Në një situatë të tillë, ligji kombëtar mëmë mund të përmbajë dispozita specifike për rregullimin e zbatimit të rregullave të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe kushteve të përgjithshme në lidhje me ligjshmërinë e përpunimit nga kontrolluesi, si p.sh.: përcaktimi i kategorive të të dhënat personale që i nënshtrohen përpunimit, përcaktimi i subjekteve të prekura të të dhënave personale, përcaktimi i qëllimeve për të cilat të dhënat personale mund t’u zbulohen palëve të tjera, kufizimi i qëllimit të përpunimit, afatet kohore për ruajtjen e të dhënave, etj.

Një shembull i sa më sipër është Ligji për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit (“Gazeta Zyrtare e RSM” nr. 120/18, 275/19 dhe 317/20) në lidhje me përdorimin e të dhënave të marra në përputhje me atë. ligji.

Neni 60

(1) Të dhënat e siguruara në bazë të këtij ligji, duke përfshirë të dhënat personale, përdoren vetëm për zbulimin dhe parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.

(2) Dorëzimi i të dhënave nga paragrafi (1) i këtij neni tek Autoriteti për Inteligjencë Financiare dhe tek organi përkatës mbikëqyrës nga neni 146 i këtij ligji gjatë kryerjes së mbikëqyrjes në pajtim me këtë ligj nuk konsiderohet se është zbulim i sekretin e biznesit ose zbulimin e të dhënave dhe informacioneve të klasifikuara.

(3) Punonjësit e subjekteve dhe personat që drejtojnë subjektet që kanë detyrimin të marrin masa dhe veprime për zbulimin dhe parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit në përputhje me këtë ligj, nuk mund të përdorin të dhënat personale nga dosjet e klientëve. për qëllime të ndryshme nga zbatimi i masave dhe veprimeve për zbulimin dhe parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit në përputhje me objektivat e parashikuara nga ky ligj.

Përmbajtje të ngjashme

Udhëzues për mbrojtjen e të dhënave personale në sektorin financiar