1. Të drejtat dhe detyrimet që dalin nga rregulloret për mbrojtjen e të dhënave personale – Më shumë
  2. Si është konfiguruar tani funksioni OZLP – Më shumë
  3. Cilat do të jenë detyrat e OZLP-së së re – Më shumë
  4. Cilat standarde profesionale do të përmbushë OZLP-ja e re – Më shumë
  5. Çfarë detyrimesh vendos Rregullorja e Përgjithshme për mbrojtjen e të dhënave personale – Më shumë
  6. Si do të rregullohet emërimi i OZLP – Më shumë