Nëse dëshironi të shkarkoni disa nga formularët, duhet të regjistroheni si oficer për mbrojtjen e të dhënave personale në E-forumin e AZLP .

Formulari 1 – Akt për përcaktimin-emërimin e OMDhP.doc (43 KiB)

Formulari 2 – Përshkrimi i vendit punës OMDhP.docx (43,93 KiB)

Formulari 3 – Njoftim për përcaktimin-emërimin e OMDhP.docx (38,62 KiB)

Formulari 4 – Lista e vetëvlerësimit të OMDhP.doc (165 KiB)

Formulari 5 – Analiza e vëllimit të punës së OMDhP.xlsx (15.32 KiB)

Formulari 6 – Procesverbali i takimit të OMDhP me njësitë e tjera organizative te kontrolluesi.docx (37,09 KiB)

Formulari 7 – Lista kontrolluese kur dorëzoni detyra nga ajo e mëparshme te OMDhP.docx e re (40,19 KiB)

Formulari 8 – Regjistri i trajnimeve.xlsx (10.53 KiB)

Formulari 9 – Plani vjetor për kryerjen e auditimeve, kontrolleve dhe verifikimeve.xlsx (10.32 KiB)

Formulari 10 – Lista kontrolluese e aktiviteteve përgatitore të OMDhP për realizimin e   auditimit, kontrollit dhe verifikimit.docx (37,49 KiB)

Formulari 11 – Raport për auditimet, kontrollet dhe verifikimet e kryera.docx (36,81 KiB)a

Formulari 12 – Tabela për ndjekjen e konstatimeve nga auditimet, kontrollet dhe verifikimet e kryera.xlsx (10.77 KiB)

Formulari 13 – Regjistri i auditimeve, kontrolleve, kontrolleve, inspektimeve të kryera.xlsx (10.22 KiB)

Formulari 14 – Kërkesë për akses dhe korrigjim të të dhënave personale.doc (43 KiB)

Formulari 15 – Deklarata e fshehtësisë dhe mbrojtjes së të dhënave personale.doc (34.5 KiB)

Formulari 16 – Autorizimi për përpunimin e të dhënave personale.doc (44 KiB)

Formulari 17 – Të dhënat e personave të autorizuar për të përpunuar të dhënat personale.xlsx (10,54 KiB)

Formulari 18 – Regjistrimi i të dhënave personale të ofruara për përdoruesit.xlsx (9,89 KiB)

Formulari 19 – Regjistri i rreziqeve.xlsx (10,73 KiB)