Published On: July 20, 2023Categories: Njoftime

Në bazë të nenit 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (,,Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 dhe 11/18, dhe,, Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 29/1, 201/25, nr. 99/22 , Rregullores për formën dhe përmbajtjen e shpalljes së brendshme, mënyrës së parashtrimit të aplikimit për avancim, mënyrës së zbatimit të selektimit administrativ dhe intervistës, si dhe mënyrës së rangimit të tyre dhe numrit maksimal të poenëve nga procedura e selektimit në varësi të kategorisë së vendit të punës për të cilin është shpallur konkursi i brendshëm (,,Gazeta Zyrtare 1110/30” (“Gazeta Zyrtare 1110/202225, 15/2022, 15, 10/2022, nr. dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 303/2020), Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale shpall Konkurs të brendshëm nr. 1/2023 për avancimin e 3 nëpunësve administrativë në Agjenci.

 • Konkurs i brendshëm numër 01/2023 për avancimin e 3 nëpunësve administrativ në Agjencinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale – Shkarko
 • Deklaratë për besueshmërinë e të dhënave të theksuara në aplikimin e avancimit – Shkarko
 • Fletëparaqitje për avancimin të nëpunësit administrativ nga konkursi i brendshëm numër 1/2023 në Agjencinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale – Shkarko

Lajme të ngjashme

Shikoni të gjitha
 • Pas urdhëresës së dërguar nga Agjencia për Mbrojtjen e të […]

  Lexo më shumë
 • Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (AMDHP), duke ndjekur […]

  Lexo më shumë
 • E premte, 7 maj 2021 Projekti i binjakëzimit “Mbështetje në […]

  Lexo më shumë