FAQs

0


  Warning: Undefined property: WP_Post_Type::$post_type in /var/www/vhosts/azlp.mk/httpdocs/wp-includes/class-wp-query.php on line 4601

  Warning: Undefined property: WP_Post_Type::$post_type in /var/www/vhosts/azlp.mk/httpdocs/wp-includes/class-wp-query.php on line 4601
 • Sipas rregulloreve të punës, nuk është detyrim ligjor i punëdhënësit […]

  Прочитај повеќе
 • Nr. Një vlerësim i ndikimit në privatësi i ndihmon kontrollorët […]

  Прочитај повеќе
 • Nr. Një vlerësim i ndikimit në privatësi i ndihmon kontrollorët […]

  Прочитај повеќе
 • Shih përgjigjen e pyetjes: Vlerësimi i ndikimit kryhet vetëm në […]

  Прочитај повеќе
 • Për sa i përket termit “përpunim i gjerë i kategorive […]

  Прочитај повеќе
 • Një vlerësim i ndikimit në privatësi ndihmon kontrolluesin të identifikojë […]

  Прочитај повеќе
 • Cookies teknike (të detyrueshme) janë gjithmonë aktive. Ato janë të […]

  Прочитај повеќе
 • Pëlqimi është e vetmja bazë e mundshme ligjore për përpunimin […]

  Прочитај повеќе
 • Përdorimi i klauzolave standarde kontraktuale për transferimin e të dhënave […]

  Прочитај повеќе
 • Duhet të përdoren klauzola të reja standarde të kontratës. Këshillohet […]

  Прочитај повеќе

A mundet punëdhënësi të kopjojë ose skanojë dokumentet e identitetit ose kartat bankare të punonjësve?

November 22, 2022|Categories: , |

Sipas rregulloreve të punës, nuk është detyrim ligjor i punëdhënësit të kopjojë ose skanojë dokumentet personale të identifikimit ose kartat bankare. Ndër të tjera, karta bankare përmban një numër verifikimi (CSC, CVV ose HVS), i cili është një numër unik tre ose katërshifror i printuar në kartë pranë [...]

A duhet kontrolluesi të kryejë një vlerësim të ndikimit në mbrojtjen e të dhënave personale edhe në rastet kur përpunimi përfshihet në listën e llojeve të operacioneve të përpunimit që nuk kërkojnë kryerjen e një vlerësimi të tillë? Në veçanti, pyetja ka të bëjë me përpunimin e të dhënave personale që bazohet në një bazë ligjore të përcaktuar me ligj dhe përfshin një kategori të veçantë të të dhënave personale – të dhënat shëndetësore?

October 22, 2022|Categories: , |

Nr. Një vlerësim i ndikimit në privatësi i ndihmon kontrollorët të identifikojnë dhe minimizojnë rreziqet e privatësisë dhe konsiderohet si një mjet kyç i llogaridhënies. Sipas nenit 39, paragrafi (5) të ZZLP, Agjencia mund të përcaktojë dhe publikojë një listë të llojeve të operacioneve të përpunimit që nuk [...]

Nëse mbledhja e të dhënave personale për punonjësit përfshin më shumë se 2000 subjekte, a është i detyruar personi juridik të kryejë një vlerësim të ndikimit në mbrojtjen e të dhënave personale?

October 22, 2022|Categories: , |

Nr. Një vlerësim i ndikimit në privatësi i ndihmon kontrollorët të identifikojnë dhe minimizojnë rreziqet e privatësisë dhe konsiderohet si një mjet kyç i llogaridhënies. Në bazë të nenit 39 të ZZLP, Agjencia krijoi një listë të llojeve të operacioneve të përpunimit që kërkojnë zbatimin e një vlerësimi [...]

Çfarë do të thotë përpunimi i gjerë i të dhënave personale?

October 22, 2022|Categories: , |

Për sa i përket termit “përpunim i gjerë i kategorive të veçanta të të dhënave personale” nga neni 39, paragrafi (3), pika b) i ZZLP-së, më poshtë janë renditur disa faktorë që duhet të merren parasysh që përpunimi specifik të konsiderohet i gjerë: numrin e subjekteve të dhënat [...]

Në rastin e grumbullimeve me rrezik të lartë të të dhënave personale, kryhet një vlerësim i ndikimit. Si përcaktohet rreziku i lartë?

October 22, 2022|Categories: , |

Një vlerësim i ndikimit në privatësi ndihmon kontrolluesin të identifikojë dhe minimizojë rreziqet e privatësisë dhe konsiderohet një mjet kyç i llogaridhënies. Në bazë të nenit 39 të ZZLP, Agjencia krijoi një listë të llojeve të operacioneve të përpunimit që kërkojnë zbatimin e një vlerësimi të ndikimit në [...]

A mund të deklarojnë faqet e internetit që nuk përdorin cookie se nuk përdorin cookie?

October 22, 2022|Categories: , |

Cookies teknike (të detyrueshme) janë gjithmonë aktive. Ato janë të nevojshme për funksionimin e faqes së internetit dhe nuk duhet të përjashtohen në sisteme. Subjektet e të dhënave personale mund të informohen në lidhje me përpunimin e të dhënave personale nëpërmjet cookies si pjesë e politikës/deklaratës së privatësisë [...]

Cila është baza ligjore për përpunimin e të dhënave personale përmes cookies?

October 22, 2022|Categories: , |

Pëlqimi është e vetmja bazë e mundshme ligjore për përpunimin e të dhënave personale në kontekstin e cookies. Është e rregulluar në Ligjin për Komunikimet Elektronike (neni 168). Megjithatë, ekziston gjithashtu një përjashtim për cookies që janë teknikisht të nevojshme. Përveç pëlqimit, kontrolluesi duhet të japë më parë [...]

Çfarë konsiderohet dëshmi e mjaftueshme e masave adekuate të sigurisë për transferimin e të dhënave personale në SHBA, duke pasur parasysh se praktika gjyqësore e Gjykatës së Drejtësisë së BE-së nuk e konsideron Mburojën e Privatësisë si një instrument sigurie?

October 22, 2022|Categories: , |

Përdorimi i klauzolave standarde kontraktuale për transferimin e të dhënave personale në SHBA duhet të marrë parasysh vendimin e fundit nr. C-311/18 i Gjykatës së Drejtësisë së Bashkimit Evropian (i njohur si Schrems II) duke sfiduar mundësinë e përdorimit të instrumenteve për transferimin e të dhënave personale dhe [...]

Më 4 qershor 2021, Komisioni Evropian miratoi klauzola të reja kontraktuale standarde (Vendimi nr. 2021/914) për transferimin e të dhënave personale, duke përfshirë klauzolat që rregullojnë marrëdhëniet kontrollues-kontrollues dhe kontrollues-përpunues. Cila nga këto klauzola standarde të kontratës duhet të përdoret gjatë lidhjes së kontratave me persona juridikë nga Bashkimi Evropian?

October 22, 2022|Categories: , |

Duhet të përdoren klauzola të reja standarde të kontratës. Këshillohet që klauzolat e vjetra kontraktuale të zëvendësohen me të reja, më së voni deri më 27 dhjetor 2022.

Go to Top