Më 1 qershor 2021 filloi zbatimi i projektit të binjakëzimit “Mbështetje në zbatimin e kuadrit kombëtar të modernizuar për mbrojtjen e të dhënave personale”, financuar nga Bashkimi Evropian.

Qëllimi kryesor i projektit është përmirësimi i mbrojtjes së të drejtave themelore të njeriut dhe sistemit kombëtar për mbrojtjen e të dhënave personale në Republikën e Maqedonisë së Veriut në përputhje me standardet e legjislacionit të Bashkimit Evropian. Qëllimi specifik i projektit është përmirësimi i performancës së Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale për zbatimin e kuadrit ligjor të modernizuar për mbrojtjen e të dhënave personale duke forcuar kapacitetet institucionale, kuadrin ligjor dhe rregullator dhe ndërgjegjësimin e publikut për mbrojtjen e të dhënave personale.

Projekti i binjakëzimit “Mbështetje në zbatimin e kuadrit kombëtar të modernizuar për mbrojtjen e të dhënave personale” do të zbatohet në një periudhë 18 mujore. Është planifikuar të arrihen më shumë rezultate përmes projektit:

  • Krijimi i udhëzuesve për zbatimin e risive të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale në temat e mëposhtme: transparenca dhe të drejtat e subjektit të të dhënave personale, e drejta për transportueshmëri të të dhënave personale, vlerësimi i ndikimit të mbrojtjes së të dhënave personale. , mbrojtja teknike dhe e integruar e të dhënave personale (mbrojtja e të dhënave sipas dizajnit dhe si parazgjedhje), teknikat për pseudonimizimin dhe anonimizimin, përpunimin e të dhënave personale për qëllime shkencore, historike dhe statistikore, transferimin e të dhënave personale, marrjen e vendimeve automatike duke përfshirë profilizimin;
  • Zhvillimi i procedurave standarde operative për ekzekutim efikas të kompetencave të reja të Agjencisë që dalin nga Ligji për Mbrojtjen e të Dhënave Personale;
  • Zhvillimi i metodologjisë për harmonizimin e rregullores sektoriale dhe vlerësimi i ndikimit të mbrojtjes së të dhënave personale të rregulluara në Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale;
  • Forcimi i kapaciteteve të punonjësve të Agjencisë dhe punonjësve të institucioneve të tjera përkatëse shtetërore dhe organeve ligjzbatuese duke organizuar seminare lidhur me risitë e Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe të ashtuquajturës Direktiva e Policisë; dhe
  • Përgatitja e mjeteve të reja për kontrollorët dhe qytetarët për zbatimin më të lehtë të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Buxheti total : 700.000 euro

Personat përgjegjës të projektit nga shtetet anëtare të BE-së:

Igor Vulje, udhëheqës i projektit

Lucas Gunderman, drejtuesi i dytë i projektit

Sanja Silay Zeman, këshilltare e përhershme e projektit

Personat përgjegjës nga AZLP:

Imer Aliu, udhëheqës i projektit nga institucioni përfitues

Slobodanka Slavkovska, këshilltare e përhershme e projektit nga institucioni përfitues.

Përfitues i projektit: Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (AZLP)

Konsorciumi që zbaton projektin:

Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (AZOP) nga Republika e Kroacisë

Fondacioni Gjerman për Bashkëpunim Ligjor Ndërkombëtar (IRZ) nga Republika Federale e Gjermanisë.