Published On: февруари 3, 2022Categories: Вести

Во врска со големиот интерес на јавноста по однос на информациите за објавување на решенијата за лицата кои треба да бидат во изолација на веб страницата на Државниот санитарен инспекторат и во Службен весник на Република Северна Македонија, Агенцијата за заштита на личните податоци го дава следното соопштение:

Личен податок е секоја информација која се однесува на идентификувано физичко лице или физичко лице кое може да се идентификува (субјект на лични податоци), односно името, презимето, адресата и податоци за добиената здравствена заштита кои откриваат информации за здравјето на граѓаните претставуваат лични податоци. Воедно посебни категории на лични податоци се лични податоци кои откриваат расно или етничко потекло, политички ставови, верски или филозофски убедувања или членство во синдикални организации, како и генетски податоци, биометриски податоци, податоци што се однесуваат на здравјето или податоци за сексуалниот живот или сексуалната ориентација на физичкото лице, додека податоци што се однесуваат на здравјето се лични податоци поврзани со физичкото или менталното здравје на физичкото лице, вклучувајќи и податоци за добиената здравствена заштита кои откриваат информации за неговото здравје.

Обработка на посебните категории на лични податоци е забранета, а по исклучок истите може да се обработуваат согласно утврдените исклучоци во Законот за заштита на личните податоци (член 13).

Операциите на обработка на лични податоци (собирање, чување, објавување…) може да се вршат согласно утврдените начела во Законот за заштита на личните податоци.

Агенцијата за заштита на личните податоци достави Известување до Државниот санитарен и здравствен инспекторат по однос на објавување на решенијата за лицата кои треба да бидат во изолација на веб страницата на Државниот санитарен инспекторат и во Службен весник на РС Македонија.

Во врска со објавувањето на решенијата за лицата кои треба да бидат во изолација на веб страницата на Државниот санитарен инспекторат, не постои законски основ за објавување на истите на веб страницата и во Службен весник на Република Северна Македонија.

Ова особено што решенијата за лицата кои треба да бидат во изолација поради коронавирусот КОВИД-19 содржат и посебни категории на лични податоци односно податоци што се однесуваат на здравјето, а кои лични податоци уживаат посебна заштита според прописите за заштита на личните податоци и за нив не може да се применат исклучоците од правилото за забрана за обработка на посебни категории на лични податоци.

Следствено на ова, објавување на решенијата за лицата кои треба да бидат во изолација поради коронавирусот КОВИД-19 на веб страницата на Државниот санитарен и здравствен инспекторат за цел – електронска достава на решенијата, не е во корелација со начелото на законитост, правичност и транспарентност и начелото на минимален обем на податоци утврдени во Законот за заштита на личните податоци.

Начинот на достава на писмена е утврден во Законот за општата управна постапка, при што доставување по електронски пат би можело да се изврши со исполнување и применување на условите утврдени во одредбите на членот 85 од Законот за општата управна постапка, при што ќе треба да се предвидат и применат соодветни технички и организациски мерки според степенот на ризикот на операциите на обработка на личните податоци согласно прописите за заштита на личните податоци.

Оттука, секое физичко лице кое има потреба  да дојде до своето решение за изолација ќе треба да има единствено можност да пристапи и да го преземе сопственото решение, при што нема да има можност да пристапи, гледа и обработува податоци содржани во решенијата за изолација на други физички лица. При доставувањето по електронски пат (преземање на документот од сервер што го одредил јавниот орган) на решенијата за изолација, мора да се примени  техничка и интегрирана заштита на личните податоци, односно да се применат соодветни технички и организациски мерки за обезбедување на безбедноста на обработката на личните податоци, пропорционално на целта на обработката, соодветно на ризикот.

Скопје, 3 февруари 2022 година

Слични вести

Погледни ги сите
  • На 01.11.2023 година Агенцијата за заштита на личните податоци преку […]

    Прочитај повеќе
  • Започна подготовка на новата Стратегија за заштита на личните податоци […]

    Прочитај повеќе
  • На 31 август 2023 година, директорот на Агенцијата Имер Алиу […]

    Прочитај повеќе