Published On: август 24, 2021Categories: Вести

Агенцијата за заштита на личните податоци (АЗЛП), следејќи ја активно примената на Законот за заштита на личните податоци, а по извршената анализа на преземените активности од страна на контролорите и обработувачите во врска со нивното усогласување во работењето со одредбите на Законот во рамки на утврдениот 18 месечен период (24 февруари 2020 – 24 август 2021 година), како и согледувањето на предизвиците со кои најчесто се соочуваат, со цел уште повеќе да ја промовира и засили свесноста на контролорите и обработувачите за нивните обврски според овој закон, ги разви и донесе овие Насоки за изработка на неопходната документација за технички и организациски мерки при обработката на личните податоци (Насоки).

Обрасци

Слични вести

Погледни ги сите
  • На 01.11.2023 година Агенцијата за заштита на личните податоци преку […]

    Прочитај повеќе
  • Започна подготовка на новата Стратегија за заштита на личните податоци […]

    Прочитај повеќе
  • На 31 август 2023 година, директорот на Агенцијата Имер Алиу […]

    Прочитај повеќе