1. Права и обврски што произлегуваат од прописите за заштита на личните податоци – Повеќе
  2. Како е сега поставена функцијата ОЗЛП – Повеќе
  3. Кои ќе бидат задачите на новиот ОЗЛП – Повеќе
  4. Кои професионални стандарди ќе ги исполнува новиот ОЗЛП – Повеќе
  5. Какви обврски наметнува Општата регулатива за заштита на лични податоци – Повеќе
  6. Како ќе биде регулирано назначувањето на ОЗЛП – Повеќе