Специфичноста на прописите за заштита на лични податоци се состои во тоа што за субјектите на лични податоци (поединците) се предвидуваат исклучиво права, а за контролорот (компаниите, институциите, државните органи и сл.) исклучиво обврски.

  1. Права на субјектите на лични податоци – Повеќе
  2. Обврски на контролорот – Повеќе
  3. Нова обврска – Известување за нарушување на безбедноста на личните податоците – Повеќе