1. Почитување на начелата за заштита на личните податоци – Повеќе
  2. Законитост на обработката на личните податоци – Повеќе
  3. Tехнички и организациски мерки за тајност и заштита на податоците – Повеќе