На 14 октомври 2020 година во просториите на Агенцијата за заштита на личните податоци ќе се спроведе обука за заштита на личните податоци наменета за претставници на Сава пензиско друштво АД Скопје. На обуката ќе бидат објаснети обврските и правата од новиот Закон за заштита на личните податоци и новите подзаконски акти.

Dates: 
Среда, Октомври 14, 2020 – 10:00