Согласно членот 68 од Законот за заштита на личните податоци, Агенцијата води евиденција на офицери за заштита на личните податоци од членот 41 став (7) од истиот закон.

Евиденција на офицери за заштита на личните податоци