Согласност за обработка на лични податоци

Проценка на влијанието врз заштитата на личните податоци

Оценка на легитимниот интерес

Евиденција на активности на обработка за контролори, заеднички контролори и овластени претставници на контролор

Евиденција на активностите за обработка за обработувачи и овластени претставници на обработувач

Политика/Изјава/Известување за приватност

Изјава за тајност на личните податоци/доверливост

Дополнителни обрасци

Опис на работно место ОЗЛП

Листа за самооценување на ОЗЛП

Анализа на обем на работа на ОЗЛП

Записник од состанок на ОЗЛП со други организациски единици кај контролорот

Контролна листа при примопредавање на задачите од досегашниот на новиот ОЗЛП

Регистар на обуки

Годишен план за вршење на ревизии контроли проверки

Контролна листа на подготвителни активности на ОЗЛП за спроведување на ревизија контрола проверка

Извештај за извршена ревизија контрола проверка

Табела за следење наоди од извршени ревизии контроли проверки

Регистар на извршени ревизии контроли проверки инспекции

Овластување за вршење на обработка на личните податоци

Евиденција на лични податоци дадени на користење на корисник

Регистар на ризици