Е-форумот Ви овозможува навремено информирање за новините во областа на заштитата на личните податоци, а воедно и континуирана меѓусебна комуникација. Секој од Вас може да креира нови теми за актуелни прашања, по што ќе се  разменуваат мислења и искуства во врска со конкретна тема. Комуникацијата може да се остварува на општо, но и на секторско ниво.

Влез во Е-форумот

 

Доколку имате какви било проблеми со регистрацијата и најва на Е-форумот Ве молиме контактирајте го:

Хатип Мемети, советник за општи работи

тел. +389 (2) 3230 635 локал 004

е-маил: hatip.memeti[at]privacy.mk.