Кога контролорот не може да најде соодветни мерки за да го намали ризикот на прифатливо ниво (т.е. ако преостанатите ризици останат високи), задолжително се консултира со Агенцијата.