ПВЗЛП е незадолжителна во следните ситуации:

Контролорот задолжително треба да ги оправда и документира причините за неизвршување на ПВЗЛП и да го внеси мислењето на офицерот за заштита на личните податоци.