Контролорот самостојно одлучува дали јавно ќе го објави извештајот од ПВЗЛП.

Контролорот ќе демонстрира почитување на принципот на отчетност и транспарентност преку објавување на делови од извештајот, на пример преку објавување на краток преглед или заклучок од спроведената ПВЗЛП.

Контролорот е должен да го достави извештајот од спроведената ПВЗЛП на барање на Агенцијата.