ПВЗЛП треба да се преиспита по промена на ризиците што произлегуваат од операциите на обработка (на пример, употреба на нова технологија, кога личните податоци се користат за друга цел итн.).

Доколку одредени промени го намалат ризикот, во вакви ситуации, преиспитувањето на направената анализа на ризик може да покаже дека не е потребно контролерот да спроведе ПВЗЛП.