Проценката на влијанието врз заштитата на личните податоци ви помага да ги идентификува и да ги минимизира ризиците по заштитата на личните податоци, и таа се смета за клучна алатка за отчетност.

Прочитајте повеќе

Проценка на влијанието врз заштитата на личните податоци

Пример:

Во некои случаи, одредени апликации од „Интернет на нештата“ може да имаат огромно влијание врз правата и слободите на физичките лица за заштита на личните податоци и затоа ваквите апликации може да наложат проценка на влијанието врз заштитата на личните податоци.