ИПА 2009

Почетна » ИПА 2009

Одржлив систем за континуирана едукација за начелата за заштита на личните податоци во основното и средното образование

Проектот е финансиран од Европската Унија

Одржлив систем за континуирана едукација за начелата за заштита на личните податоци во основното и средното образование

IPA/TAIB2009/4.2/LOT7/05

Целта на овој Проект за заштита на личните податоци е да се постигне повисоко ниво на свест за заштитата на личните податоци и приватноста на учениците, како едно од најважните основни човекови права.

Наставниците навистина се соочуваат со случаи на повреда на правото за  заштита на податоците на учениците на социјалните мрежи. Освен тоа, само во 2012 година, во Дирекцијата за заштита на личните податоци беа доставени 371 ​​жалби, повеќето од нив за загрозување на приватноста на социјалните мрежи. Ова покажува дека на наставниците им се потребни алатки за да им помогнат на учениците во заштитата на нивното право на приватност.

Се чини дека подигањето на свеста е најсилна и ефективна превенција од злоупотреба на приватноста и личните податоци, преку информирање на граѓаните и целење на општествените групи кои истовремено се и најранливи, како што се учениците во основните училишта. Учениците масовно ги користат новите информатички технологии за дружење, а со тоа се ранлива цел на компаниите и криминалците.

На образовниот систем во земјата ú е потребен структурен и национален проект што ќе им обезбеди насоки на децата како безбедно да ги користат социјалните мрежи, интернетот и информатичките технологии, да бидат  посвесни за ризиците и опасностите и да направат подобар избор и намалување на можностите за инвазија на нивната приватност и нелегална злоупотреба на лични податоци, особено во ситуација во која често имаме кривични дела на загрозување на приватноста на децата, нивна злоупотреба, педофилија.

Задачата се состои од обезбедување техничка помош на ДЗЛП во процесот на создавање одржлив систем за континуирана основна, средна и напредна едукација на учениците и наставниците/професорите за начелата за заштита на личните податоци во образованието, како и вклучување на образовните власти во процесот на подигање на јавната свест за заштита на личните податоци.

Проектниот тим на експерти ќе им помогне на ДЗЛП во процесот на изготвување едукативни материјали за заштита на податоците кои ќе се користат од страна на студентите и наставниците/професорите во основното и средното образование, а исто така ќе го поддржат развојот на ефикасен механизам за подигање на свеста во образовниот систем во однос на заштитата на личните податоци.

Беа дефинирани две компоненти:

Компонента1 Подготовка на материјалите и документите за правото за заштита на личните податоци, за образовни цели во основното и средното образование: Процена, анализа и дефиниција на Акциониот план во образовниот систем за заштита на личните податоци. Насоки за изработка на материјали за обука. Обуки на персоналот од Дирекцијата кој ќе врши обучување. Помош при изготвување на предлогот до Министерството за вклучување на заштитата на личните податоци во образовниот систем.

Компонента2 Подигање на свеста и обука на наставниците и професорите за заштита на личните податоци во образовниот систем во земјата: Процена на свеста на наставниците и професорите. Поддршка во изборот на 10 пилот-училишта, дефиниција на програмата за обука на учениците, организација и поддршка на пилот обуки. Препораки за идни акции. Организација на национална конференција со цел промовирање образовен пристап во заштитата на личните податоци.

Практични информации:

Наслов: Одржлив систем за континуирана едукација за начелата за заштита на личните податоци во основното и средното образование

Суд: IPA/TAIB2009/4.2/LOT7/05

Времетраење: 12 март 2013 – 11 март 2014

Контакт: Директор Димитар Ѓеорѓиевски- ДЗЛП

ЦФЦД контакт: Билјана Петровска

ДЕУ контакт: Елвис Али

Изведувач на спроведување: ИБФ Меѓународен Консалтинг – lemmens@ibf.be

Тим лидер и експерт во образованието: Боривој КОС – bori_kos@yahoo.com

Експерт во обука и истражување: Нада МОЛЕРОВИЌ

Експерт во заштита на податоците: Љубица ПЕНДАРОСКА

Секретарска поддршка: Александра БОЖИНОВСКА – aleksandra@dzlp.mk

 

 

Go to Top