Увид во медицинското досие

Пациентот може со писмено барање до здравствената организација да оствари увид во медицинско досие што за него се води. Во барањето треба да ги наведе личните податоци кои ги бара. Медицински податоци се лични податоци кои се однесуваат на здравјето на поединец, вклучувајќи ги и генетските податоци. Генетски податоци, пак се податоци кои се однесуваат на наследните карактеристики на поединецот.

Пациентот има право да бара исправка, комплетирање, бришење, појаснување или обновување на личните податоци и медицинските податоци што се однесуваат на него, а што се неточни, некомплетни, нејасни или застарени, или што не се од значење за целите на дијагностицирањето, третманот и грижата, се со цел да се обезбеди праведна обработка на неговите лични податоци.

Тајност на личните податоци содржани во медицинското досие на пациентот

Пациентот има право на тајност на податоците што се однесуваат на негов здравствена состојба, медицинската, односно клиничка состојба, дијагнозата, прогнозата и третманот, како и сите лични податоци и други информации, кои мора да се чуваат во доверба, дури и по неговата смрт, во согласност со прописите за чување на професионална и деловна тајна, како и за заштита на личните податоци.

Здравствената организација или лице вработено во здравствената организација не смее да открива лични податоци за пациентот, до кои дошол во текот на работата.

Согласно Законот за здравствената заштита („Службен весник на РМ бр. 17/97), здравствените работници, при укажување на здравствената заштита, се должни да се грижат за пациентите, да го почитуваат нивното достоинство, да се придружуваат на медицинската етика и да ја чуваат професионалната тајна.

Должноста за чување на професионалната тајна се однесува и на другите работници во здравствените и други организации кои користат медицинска документација или на било кој начин во извршувањето на своите работни задачи, ќе дојдат до лични податоци содржани во неа.

Евиденции во областа на здравството

Согласно Законот за евиденциите во областа на здравството,здравствените организации ги водат следниве евиденции:

 1. евиденција за малигните заболувања;
 2. евиденција за шеќерната болест;
 3. евиденција за исхемичната болест на срцето;
 4. евиденција за бубрежната инсуфициенција;
 5. евиденција за психозите;
 6. евиденција за алкохолизмот и другите зависности;
 7. евиденција за професионалните заболувања;
 8. евиденција за реуматската треска;
 9. евиденција за интоксикациите (труењата);
 10. евиденција за сообраќајниот трауматизам.

Согласно Законот за евиденција од областа на здравството се водат следниве евиденции:

 1. евиденција за систематските и периодичните здравствени прегледи на населението;
 2. евиденција за состојбата и мерките за заштита и унапредување на човековата средина;
 3. евиденција за здравствената исправност на прехранбените артикли и на предметите за општа употреба;
 4. евиденција за пораѓањата и за прекините на бременост;
 5. евиденција за дејностите во врска со планирање на семејството;
 6. евиденција за имунизацијата против заразните болести;
 7. евиденција за посети, здравствени услуги, утврдени заболувања, состојби и повреди;
 8. евиденција за заразните болести;
 9. евиденција за потрошувачката на лекови;
 10. евиденција за примањето и издавањето на опојни дроги;
 11. евиденција за уживателите на опојни дроги.

Евиденции во областа на здравството водат, здравствените организации кои ќе го утврдат заболувањето, односно кои во рамките на својата дејност се занимаваат со проучување и лекување на овие заболувања и други организации кои вршат здравствена дејност.

Здравствени организации се: ординации, здравствени станици, здравствени домови, болници, медицински центри, заводи, институти, клиники, клинички центар, завод за здравствена заштита, аптеки и природни лекувалишта.

Евиденциите во областа на здравството согласно Законот за евиденциите во областа на здравството ги содржат следните податоци:

 1. име, презиме и ЕМБГ;
 2. пол;
 3. ден, месец и година на раѓање;
 4. брачна состојба;
 5. занимање;
 6. место и адреса на постојан престој;
 7. вид на здравствената заштита;
 8. регистарски број и шифра на дејност;
 9. личен број на осигуреникот на здравствената заштита;
 10. назив на обврзникот кој ги поднесува трошоците за дадената здравствена заштита
 11. дијагноза (клиничка, хистолошка-цитолошка);
 12. датум на првото утврдување на дијагнозата;
 13. датум на пријавување на дијагнозата;
 14. фазата на заболувањето (почетна, напредната, терминална);
 15. метастази (не постојат, постојат, локализација);
 16. вид на лекувањето (оперативно, со зрачење, хемотерапија, симптоматска); и
 17. исход на лекувањето.

Здравствените организации овие податоци ги доставуваат до Републичкиот завод за здравствена заштита.

Внесувањето на податоците во евиденциите се врши врз основа на резултати од прегледи и документација на здравствената организација и други организации, односно врз основа на јавни и други исправи.

Податоците кои се внесуваат во евиденција за посетите, здравствените услуги, утврдените заболувања, состојби и повреди се чуваат како податоци со трајна вредност.