На Фејсбук не се допуштени профили на лица кои лажно се претставуваат! Ако некој има креирано профил во кој се претставува како Вас, кликнете на овој линк. Ќе Ви се отвори страница прикажана подолу на која е потребно да ги следите наведените чекори:

1. Go to the profile of the impersonating account (пронајдете го профилот на лицето кое се претставува како Вас и отворете го)

 • If you can’t find it, try searching for the name used on the profile or asking your friends if they can send you a link to it. (ако не можете да го најдете, пробајте со пребарување на името употребено на профилот или побарајте од Вашите пријатели да Ви пратат линк)

​2. Click on |…| the cover photo and select Report (кликнете на насловната фотографија (cover photo) на десниот агол долу кликнете на иконата) и одберете Give feedback or Report this profil)

3. Follow the on-screen instructions for impersonation to file a report (Следете ги наведените упатства за пријавување на лажен профил)

2) If you don’t have a Facebook account and want to report someone that’s pretending to be you or someone you know, please fill out this formАко немате сопствен профил и сакате да пријавите некој кој се претставува како Вас или некој кој го познавате Ве молиме пополнете образец кој се наоѓа на следниот линк „fill out this form” и следете ги наведените упатства.

Which of the following best describes your situation? Изберете една опциите која најдобро ја опишува Вашата ситуација?

 • Someone is using my email address on their account (некој ја користи мојот имеил адреса на нивниот профил) 
 • Someone has created an account for my business or organisation (некој има креирано профил за мојата компанија или организација)
 • Someone has created an account pretending to be me or a friend (некој има креирано профил на кој се преставува како мене или мој пријател

Ќе Ви се појави известување каде треба да одберете од следниве опции:

 • Pretending to be someone (Претставување како некој друг)
 • Fake account) (Лажен профил)
 • Fake name (Лажно име)
 • Posting inappropriate things (Постирање на несоодветни содржини)
 • I want to help (Сакам да помогнам)
 • Something else (Нешто друго)

Ако ја изберете третата опција Someone has created an account pretending to be me or a friend (некој има креирано профил на кој се преставува како мене или мој пријател)

Изберете една од опциите на прашањето дали имате Фејсбук профил (Do you have a Facebook account?

Yes/No

Одговорете на прашањето:

Is this account impersonating you? (Дали овој профил некој се претставува како Вас ?

 • (Yes, I am the person being impersonated) Да, јас сум личноста која е претставена
 • No, but I’m the authorised representative of the person being impersonated (ex: parent or legal guardian) Не, но јас сум овластен претставник на лицето кое е претставено (пример: родител или правен застапник)
 • (No, this account is impersonating my friend) Не, овој профил го претставува мојот пријател

Понатаму во предвидените полиња внесете ги податоци:

 • (Your full name) Полно име и презиме
 • (Your contact email address) Вашата контакт имеил адреса
 • Email address or mobile phone number listed on the impostor profile (if available) Имеил адреса или мобилен телефонски број наведен на профилот на лажниот профил (ако се достапни)

НАПОМЕНА:

Потребно е да се достави скениран документ за лична идентификација со фотографија преку која ќе се утврди Вашиот идентитет. Во спротивно, нема да се постапува по Вашето барање.

 • Link (URL) to the impostor profile (наведете го линкот URL на лажниот профил)
 • Your ID(s) or the ID(s) of the person who you’re authorised to represent (Вашиот скениран документ за лична идентификација (лична карта или пасош) или на лицето кое сте овластени да го претставувате)

На крај на пополнетиот образец потребно е да се кликне на копчето “Send “.

Ако не добиете одговор, можете да се обратите до Агенцијата за заштита на личните податоци на следниот контакт емаил, info@privacy.mk,  blerim.bajrami@privacy.mk.