Општи прашања

3 items

  • Рокот за чување на лични податоци често е утврден во […]

    Прочитај повеќе
  • Личен податок е секоја информација која се однесува на идентификувано […]

    Прочитај повеќе
  • Контролорот мора да ја скенира ситуацијата во организацијата, што вклучува […]

    Прочитај повеќе

Колку долго контролорот мора да ги чува личните податоци?

октомври 22, 2022|Categories: , |

Рокот за чување на лични податоци често е утврден во посебните законите (на пр., прописите за работни односи го утврдуваат периодот за чување на списоците за плати на вработените). Сепак, кога прописите не утврдуваат рок за чување се применува начелото на ограничување на рокот на чување даден во [...]

Што е личен податок?

октомври 22, 2022|Categories: , |

Личен податок е секоја информација која се однесува на идентификувано физичко лице или физичко лице што може да се идентификува (субјект на лични податоци), додека физичко лице што може да се идентификува е лице чијшто идентитет може да се утврди, директно или индиректно. Лични податоци се широк концепт. [...]

Кои се обврските на контролорот што произлегуваат од ЗЗЛП?

октомври 22, 2022|Categories: , |

Контролорот мора да ја скенира ситуацијата во организацијата, што вклучува и мапирање на движењето на личните податоци (ги утврдува категориите на лични податоци што се обработуваат, дали се обработуваат посебни категории на лични податоци, како и законитоста, транспарентноста и целите на обработката на лични податоци, пренос на лични [...]

Go to Top