Начела за заштита на личните податоци

2 items

Обезбедете детално објаснување за начелото на транспарентност од новиот Закон за заштита на личните податоци, односно како правните лица треба да ги документираат нивните активности за обработка на лични податоци за да демонстрираат сообразност?

октомври 22, 2022|Categories: , |

Добра практика за усогласување со начелото на транспарентност е изработка и објавување на детална политика/известување/изјава за приватност. На граѓаните треба да им се даде документ со јасни, концизни, транспарентни, разбирливи и лесно достапни информации, напишани на едноставен јазик, коишто опишуваат што прави контролорот со нивните лични податоци. Контролорот [...]

Една компанија работи на формулар за пријава во програма за лојалност. Освен вообичаените информации, како што се име и презиме, формуларот треба да вклучи и информации за брачен статус, сексуална ориентација, број за идентификација, итн.. Дали е тоа законско?

октомври 22, 2022|Categories: , |

Секоја обработка на лични податоци треба да се води според начелата од ЗЗЛП. Еден од нив е начелото на „минимален обем на податоци“, што значи дека податоците мора да бидат соодветни, релевантни и ограничени само на оние кои се потребни за целите за кои се обработуваат. Од тие [...]

Go to Top