Офицер за заштита на личните податоци

4 items

Дали адвокатите или матичните лекари, во својство на самостојни вршители на дејност, имаат обврска да назначат офицер за заштита на личните податоци?

октомври 22, 2022|Categories: , |

Обврската за назначување офицер за заштита на личните податоци е предмет на условите дадени во член 41, став (1) од ЗЗЛП. Контролорот и обработувачот мора да назначат офицер за заштита на личните податоци во случаите кога: (а) обработката ја врши орган на државната власт, освен судовите кои постапуваат [...]

Дали контролорите кои не се обврзани да определат офицер за заштита на лични податоци сепак можат да назначат такво лице и дали, во тој случај, треба да ги исполнуваат сите обврски од законот кои се однесуваат на офицерот и на компанијата?

октомври 22, 2022|Categories: , |

Доколку некоја организација доброволно назначи офицер за заштита на лични податоци, тогаш за лицето се применуваат условите од членовите 41 до 43 од ЗЗЛП во однос на неговото/нејзиното назначување, позиција и задачи исто како назначувањето на ваков офицер да било задолжително.

Појаснете ја можноста за ангажирање надворешно лице како офицер за заштита на личните податоци со договор на дело. Дали физичко лице може да биде офицер на неколку различни контролори/обработувачи?

октомври 22, 2022|Categories: , |

Функцијата на офицер за заштита на лични податоци може да се извршува и врз основа на договор на дело склучен со физичко лице или со организација надвор од контролорот или обработувачот. Важно е секој член на организацијата што ја извршува функцијата на офицер за заштита на лични податоци [...]

Според член 42, став (6) од ЗЗЛП: „Офицерот за заштита на личните податоци може да врши и други задачи и должности. Контролорот или обработувачот е должен да обезбеди дека таквите задачи и должности не доведуваат до судир на интереси.“ Дали може да ја објасните оваа одредба.

октомври 22, 2022|Categories: , |

Офицерот за заштита на личните податоци не смее да има судир на интереси за да може да дејствува во независен капацитет. Оттука, офицерот може да врши други задачи само доколку тие не водат кон судир на интереси. Примери за работни позиции кои може да бидат во судир со [...]

Go to Top