Обработка од висок ризик

5 items

 • Не. Проценката на влијанието врз заштитата на личните податоци им […]

  Прочитај повеќе
 • Не. Проценката на влијанието врз заштитата на личните податоци им […]

  Прочитај повеќе
 • Види одговор за прашањето: Проценка на влијанието се спроведува само […]

  Прочитај повеќе
 • Во однос на поимот „обемна обработка на посебни категории на […]

  Прочитај повеќе
 • Проценката на влијанието врз заштитата на личните податоци му помага […]

  Прочитај повеќе

Дали контролорот треба да спроведе проценка на влијанието врз заштитата на личните податоци и во случаи кога обработката е вклучена на листата на видови операции за обработка кои не налагаат спроведување на таква проценка? Конкретно, прашањето се однесува на обработка на лични податоци што се заснова на правен основ дефиниран со закон и опфаќа посебна категорија на лични податоци – податоци за здравјето?

октомври 22, 2022|Categories: , |

Не. Проценката на влијанието врз заштитата на личните податоци им помага на контролорите да ги идентификуваат и да ги минимизираат ризиците по заштита на личните податоци и се смета за клучна алатка за отчетност. Според член 39, став (5) од ЗЗЛП, Агенцијата може да утврди и да објави [...]

Ако збирката на лични податоци за вработените вклучува повеќе од 2.000 субјекти, дали правното лице е обврзано да спроведе проценка на влијанието врз заштитата на личните податоци?

октомври 22, 2022|Categories: , |

Не. Проценката на влијанието врз заштитата на личните податоци им помага на контролорите да ги идентификуваат и да ги минимизираат ризиците по заштитата на личните податоци и се смета за клучна алатка за отчетност. Согласно член 39 од ЗЗЛП, Агенцијата утврди листа на видовите операции за обработка кои [...]

Дали обработката на посебни ризични категории подразбира збирка на лични податоци од висок ризик?

октомври 22, 2022|Categories: , |

Види одговор за прашањето: Проценка на влијанието се спроведува само во случај на збирка на лични податоци од висок ризик. Како се дефинира висок ризик?

Што значи обемна обработка на лични податоци?

октомври 22, 2022|Categories: , |

Во однос на поимот „обемна обработка на посебни категории на лични податоци“ од член 39, став (3), точка б) од ЗЗЛП, подолу се наведени неколку фактори што треба да се земат превид за конкретната обработка да се смета за обемна: бројот на субјекти чиишто лични податоци се обработуваат; [...]

Во случај на збирки на лични податоци со висок ризик се спроведува проценка на влијанието. Како се дефинира висок ризик?

октомври 22, 2022|Categories: , |

Проценката на влијанието врз заштитата на личните податоци му помага на контролорот да ги идентификува и да ги минимизира ризиците по заштитата на личните податоци и се смета за клучна алатка за отчетност. Согласно член 39 од ЗЗЛП, Агенцијата утврди листа на видовите операции за обработка кои налагаат [...]

Go to Top